Klachtenprocedure en inspectierapport kinderopvang in Den Haag

U wilt uw kind achterlaten in een veilige, vertrouwde en hygiënische omgeving. We geven u daarom graag meer informatie over hoe Kinderdagverblijf Kids4Life en BSO Kids4Life in Den Haag de kwaliteit waarborgen.

Meer informatie over kindercentrum Kids4Life

GGD – Inspectie 2019

De Gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de controle van kwaliteit van de kindercentra. Jaarlijks krijgt Kinderdagverblijf Kids4Life inspectiebezoek van de GGD waarbij wordt onderzocht of Kinderdagverblijf Kids4Life zich houdt aan de Wet Kinderopvang. Op de websites van de gemeente Den Haag en de GGD zijn alle inspectierapporten van kinderdagverblijven in te zien. Het inspectierapport ligt ter inzage op het kantoor van de leidinggevende. Hebt u vragen over het inspectierapport, dan kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende.


Zie hieronder onze GGD inspectie rapporten:


BSO kids4life GGD inspectie rapport

KDV kids4life GGD inspectie rapport

KDV kids4life GGD inspectie rapport


ons beleid

Klachtenprocedure

Kinderdagverblijf Kids4Life beschikt over een interne klachtenregeling. Ouders kunnen van deze regeling gebruik maken bij ieder ongenoegen of probleem dat een ouder of kind heeft ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie, waarvoor door de ouder en de eventueel direct betrokken medewerker (nog) geen oplossing is gevonden. 


In de klachtenregeling staat beschreven op welke wijze de ouder een klacht kan indienen en welke stappen worden gezet in de behandeling van de klacht:

 • Zit een ouder ergens mee, dan kan dit in eerste instantie met de betrokken medewerker(s) besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen.
 • Komen de ouder en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder contact opnemen met de leidinggevende/directie.
 • Ouders kunnen de directie bereiken via de administratie van Kinderdagverblijf Kids4Life. De directie zal de klacht in behandeling nemen en naar tevredenheid proberen op te lossen.
 • De directie zal per eerst volgende mogelijkheid een schriftelijke bevestiging van de ontvangen klacht geven.
 • De directie zal u uitnodigen voor een gesprek en u een reactie geven, afhankelijk van de aard en de inhoud van de klacht.
 • Nadat de klacht is ingediend, wordt er door de directie een besluit genomen over de gegrondheid van de klacht en eventueel te treffen maatregelen. De ouder en de direct betrokken medewerker worden daarover geïnformeerd.
 • Anoniem een klacht doen is in principe ook mogelijk. Er staat in de hal van Kinderdagverblijf Kids4Life een bus om eventuele ideeën en klachten te deponeren.
 • De directie zal dit gesprek vertrouwelijk behandelen.
 • Hoewel een ouder zich uiteraard rechtstreeks tot de externe klachtencommissie kan wenden, is het ook wenselijk om eerst de interne klachtenregeling te volgen.

ROL VAN DE OUDERCOMMISSIE BIJ DE INTERNE KLACHTENPROCEDURE VOOR OUDERS

Het kan voorkomen dat een ouder zich rechtstreeks wendt tot de oudercommissie met een ontevredenheid. Bij de oudercommissie ligt de taak deze ontevredenheid door te geven aan de directie van Kinderdagverblijf Kids4Life, waarna de directie de oudercommissie een beknopte versie geeft van het gelopen proces van de
klachtenprocedure. Het is aan de oudercommissie om bij herhaaldelijke of verontrustende signalen van ontevredenheid bij ouders deze signalen anoniem maar wel gebundeld op de agenda te zetten voor de eerst volgende oudercommissievergadering.

DE EXTERNE KLACHTENREGELING VOOR OUDERS EN DE OUDERCOMMISSIE

Wanneer een klacht niet op een bevredigende wijze kan worden afgehandeld of wanneer een ouder of de oudercommissie dit wenst, dan kan de ouder of de oudercommissie gebruik maken van de externe klachtenregeling. Kinderdagverblijf Kids4Life heeft geen eigen externe Klachtencommissie, maar maakt gebruik van Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. Een ouder kan met zijn of haar klacht extern terecht bij:

Geschillencommissie Kinderopvang

Bordewijklaan 46

2509 LP Den Haag 

Tel: 070 - 31 05 310

GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG

Geschillencommissie Kinderopvang werkt met deskundigen, onafhankelijk van de aangeslotenkinderopva-ngorganisaties en afkomstig uit verschillende vakgebieden zoals consumentenbelangen, opvoeding en de kinderopvang zelf. Voor de afhandeling van een klacht wordt een klachtencommissie samengesteld uit drie of vier leden van de geschillencommissie Kinderopvang (BOink, Consumentenbond, MO-groep en Brancheorganisatie Kinderopvang). Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris van Geschillencommissie Kinderopvang. Ouders worden geïnformeerd over de aansluiting van Kindercentrum Kids4Life.

Personeel

Kinderdagverblijf Kids4Life streeft naar een hoge kwaliteit van opvang. De dagelijkse leiding van onze kinderopvang valt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, tevens Algemeen directeur van Stichting Kinderopvang Family Kids. Wij werken met professioneel gekwalificeerd personeel met ervaring binnen het werkgebied van de kinderopvang. 


De pedagogische kwaliteit in het Kinderdagverblijf Kids4Life wordt gemeten aan de interactie vaardigheden van de pedagogisch medewerkers:

 • Sensitieve responsiviteit of emotionele steun
 • Respect voor de autonomie
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Begeleiden van interacties tussen de kinderen
 • Ontwikkelingsstimulering

Kinderdagverblijf Kids4Life is door Calibris aangewezen als Erkend Leerbedrijf. Dit betekent dat leerlingen die bij een kinderdagverblijf stage willen lopen dit bij ons kunnen doen. 


Ten aanzien van het inzetten van stagiaires c.q. beroepskrachten in opleiding heeft Kinderdagverblijf Kids4Life de volgende uitgangspunten opgesteld:

 • Maximaal 2 stagiaires tegelijk aanwezig
 • Stagiaires die in aanmerking komen voor een stage doen een praktijkopleiding, PW-3 of Helpende Welzijn en PW-4 specialistenopleiding.
Meer over ons personeel

Wet en regelgeving

BSO Kids4Life voldoet bij alle werkzaamheden aan de wet en regelgeving, zoals de Toezicht verordening Kinderopvang van de gemeente en de CAO Kinderopvang. Het inspectierapport van de GGD wordt op de website van het landelijk register kinderopvang geplaatst.

De praktijk

Medewerkers werken volgens protocollen en werkinstructies. Dit helpt hen de processen conform de vereiste kwaliteit uit te voeren. Zo weet iedere medewerker hoe te handelen bij ziekte, ongevallen en calamiteiten, wat de regels zijn met betrekking tot hygiëne en hoe het welbevinden van kinderen geobserveerd wordt. De locatiemanager ondersteunt de pedagogisch medewerker en ziet er op toe dat volgens de gemaakte afspraken gewerkt wordt.


Jaarlijks wordt door middel van audits de uitvoering in de praktijk getoetst. Hier komen verbeterde maatregelen uit voort. Input voor verbetering krijgen we ook uit de evaluaties van onze dienstverlening door ouders en de uitkomsten van de onderzoeksvragen van het klantenpanel.

BSO Inspectie 2012 tot heden.

De meeste ouders kiezen voor een BSO die de opvang regelt van de basisschool waar de kinderen naar toe gaan. Kinderen kunnen dan vaak met hun eigen vriendjes naar de BSO gaan. Deze BSO’s, die door de school zijn geselecteerd, zullen altijd in het Landelijk Register

Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) Inspectie staan. Wilt u uw kind naar een BSO laten gaan, die niet door de school is geselecteerd, ga dan van tevoren na hoe het vervoer naar en van school is geregeld. Check ook of deze BSO wel geregistreerd is in het LRKP. Daar kunt u ook het Inspectierapport van de GGD bekijken en zien hoe de GGD de opvangorganisatie beoordeelt. Besef bij de beslissing ook dat u alleen voor een geregistreerde BSO kinderopvangtoeslag krijgt. BSO Kids4Life staat voor het leveren van constante kwaliteit voor kinderen en ouders. Veiligheid, verantwoord werken en kwaliteit bieden zijn vanzelfsprekend voor onze medewerkers.

Maak een afspraak bij Kids4Life