Flexibele kinderopvang in Den Haag!

Kinderdagverblijf Kids4Life is een professionele en flexibele kinderopvangorganisatie in Morgenstond voor dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met 1 verticale groep, waar plaats is voor maximaal 16 kinderen. Bij Kinderdagverblijf Kids4Life kunnen kinderen terecht vanaf ongeveer 8 weken tot vier jaar. Er is ook gelegenheid wanneer een kind 4 jaar is geworden en het duurt nog twee maanden voordat het kind weer naar school gaat. In dat geval mag het kind nog twee maanden langer blijven. We bieden een verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving, waarin kinderen zich op hun eigen manier en in het eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ons karakteristieke pand ligt in de buurt Bouwlust, aan de Speelzijde en op loopafstand van tram 9 en bus 25.

Kom langs bij Kinderdagverblijf Kids4Life

Flexibele en incidentele kinderopvang

Wie een wisselend werkrooster heeft, is op zoek naar een
flexibele opvang. Daarvoor bent u bij Kinderdagverblijf Kids4Life aan het juiste adres. Wij zijn flexibel en passen onze opvang aan uw situatie aan. Op doordeweekse dagen tijdens kantoortijden en onregelmatige tijden bieden we maximale flexibiliteit voor u en, door de vaste gezichten op de groep, voor uw kind. Dit aanbod is af te nemen bij voldoende aanmeldingen.

Als u incidenteel een extra dag kinderopvang nodig heeft,
kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag doen bij de pedagogisch medewerkers van de groep. Toekenning van de aanvraag vindt plaats indien op de gewenste dagen of dagdelen plaats beschikbaar is. Voor deze aanvraag dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat via de administratie of via de groep te verkrijgen is. De kosten van incidentele opvang komen overeen met de reguliere prijzen. De kosten van kinderdagopvang zijn dan voor een hele dag € 84,26. Ook
de kosten van incidentele opvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit dient u achteraf op te geven bij de Belastingdienst.

bso

Praktische informatie over ons KDV

WIJZIGING VAN OPVANGDAGEN

Als u structureel van opvangdagen wilt wisselen of een extra dag wilt aanvragen, is hiervoor een formulier beschikbaar bij de groep of bij de administratie. Aan de hand van de planning wordt binnen een aantal werkdagen bezien of dit al dan niet mogelijk is en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

OPZEGTERMIJN

De overeenkomst kan zowel door de ouder(s)/verzorger(s) als door Kinderdagverblijf Kids4Life schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. Kinderdagverblijf Kids4Life zal de opzegging schriftelijk bevestigen. Bij opzeggen van opvangdagen is de opzegtermijn van een maand van toepassing met bijbehorende kinderopvangkosten. Indien u de opvang later wil starten dan afgesproken of geheel wilt annuleren, bent u gebonden aan 1 maand opzegtermijn.

Dit betekent dat als men annuleert korter dan een maand voor de aanvang van de opvang, men de opvangkosten over de niet af te nemen opvang gedurende deze ene maand verschuldigd is als annuleringskosten. Deze annuleringskosten dienen als reserveringskosten omdat de periode tussen opzegging en plaatsing onvoldoende is om tijdig een ander kind te plaatsen. Kinderen onder de 4 jaar kunnen niet geplaatst worden voor een kortere duur dan 3 maanden. Een inschrijving (begindatum) kan ingaan op de 1e of de 15e van de maand en eindigt op de 16e of laatste dag van de maand. Gewichtige redenen om deze annuleringskosten te laten vervallen zijn: ziekte van het op te vangen kind op basis van medische gronden en ontslag op staande voet van de ouder/verzorger mits direct het salaris wordt stopgezet. Voor beide redenen ligt de bewijslast bij de ouder/verzorger.

BETALING VAN KINDEROPVANG

De jaarprijs van de kosten van de kinderopvang worden in twaalf gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Rond de 23e van de voorgaande maand ontvangt u van ons een factuur. De betaling moet maandelijks overgemaakt worden op onderstaand rekeningnummer.
Bankgegevens :

 • NL49 ABNA 055 8342736
 • Kinderdagverblijf Kids4Life
 • Speelzijde 6
 • 2543 XZ Den Haag
Wanneer betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien de klant na herhaalde herinnering in gebreke blijft, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant. Indien de klant na twee maanden in gebreke blijft om de betaling na te komen, is de organisatie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, waardoor de opvang eindigt. Er vindt geen verrekening plaats wanneer tijdelijk geen gebruik wordt gemaakt van de opvang; bij ziekenhuisopname langer dan een maand wordt het wel verrekend.

WIJZIGING TARIEVEN

Stichting Kinderdagverblijf Kids4Life is gerechtigd prijswijzigingen vast te stellen. Een dergelijke aanpassing zal ten minste twee maanden van te voren schriftelijk worden meegedeeld. Jaarlijks zal het tarief kinderopvang per elke 1e van januari omhoog gaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KINDEROPVANG

Stichting Kinderdagverblijf Kids4Life houdt zich aan de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, BOINK, Mo-groep en Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang. Deze voorwaarden worden samen met de (plaatsing)offerte van kinderopvang verstrekt.

BEËINDIGING OVEREENKOMST TOT PLAATSING

De overeenkomst voor kinderopvang bij het kinderdagverblijf eindigt in ieder geval op de vierde verjaardag van het kind. Men hoeft dit niet schriftelijk op te zeggen.

W.K.-JAAROPGAVE

In het begin van het jaar wordt door Stichting Kinderdagverblijf Kids4Life aan de ouders een jaaropgave overhandigd van het totaal aan afgenomen kinderopvang gedurende het voorgaande jaar. In dit bedrag is ook incidentele opvang begrepen. In het voorjaar dient u bij de belastingdienst opgave te doen van de definitieve cijfers van betaalde kosten, werkgeversbijdrage en toetsingsinkomen. Zo nodig vindt vervolgens een eventuele verrekening door de belastingdienst plaats.

KENNISMAKEN MET HET KINDERDAGVERBLIJF

Na plaatsing zal een uitgebreid kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de leidsters en ouders van het kind. Er wordt wederzijds kennisgemaakt. De leidster informeert naar de ontwikkeling, gewoontes en eigenheden van het kind. U wordt uitgebreid geïnformeerd over de groep waar het kind terecht zal komen. Gevraagd zal onder meer worden naar uw telefoonnummer, huisarts, inentingspapieren en ziekenfondsnummer. Maar ook vragen over het kind zelf, bijvoorbeeld de eet- en slaapgewoontes, het favoriete speelgoed, allergieën, enzovoort, komen ter sprake.

MEEDRAAIEN OP DE GROEP

Wilt u een keertje samen met uw kind langskomen en langzaam wennen aan de groep? Er zijn drie wendagen:

 • Op de eerste dag, de wendag, komen ouder en kind samen op de groep en blijven van 09.00 uur tot 11.00 uur. Het kind kan alvast rondkijken en de ouder heeft een gesprekje met de leidster. De ouder kan zien waar het kind terechtkomt, de sfeer proeven en zien hoe het eraan toe gaat.
 • De tweede wendag begint om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur. De ouder neemt om 10.00 uur afscheid zodat het kind twee uurtjes alleen op de groep kan doorbrengen.
 • Op de derde wendag komt het kind om 9.00 uur en blijft tot 14.00 uur.

HET RITME VAN THUIS

Op het kinderdagverblijf houden we, net als thuis, het ritme van uw baby aan. Eten, slapen en verschonen op het moment dat uw baby daar aan toe is. Met het ouder worden, gaan we gelijk over op het ritme van peuters. De kinderen hebben dan vaste momenten op de dag waarop ze gezamenlijk eten, slapen en spelen. Aan de inrichting van Kinderdagverblijf Kids4Life besteden we de grootst mogelijke zorg. Er zijn knusse plekjes met verantwoord speelgoed, bedjes om rustig te slapen en er is altijd een mogelijkheid om lekker buiten te spelen. Veiligheid en comfort staan hierbij hoog in het vaandel.

RONDLEIDING: DE EERSTE INDRUK

Het kiezen van een kinderdagverblijf gaat natuurlijk niet over 1 nacht ijs. Wilt u zelf eens zien hoe we voor kinderen zorgen, met ze spelen en hoe ze genieten van de aandacht en ontdekkingen? Kom dan vrijblijvend kennis maken en sfeer proeven. Zo kunt u zelf ervaren hoe de allerkleinsten al op elkaar reageren en van elkaar leren, maar natuurlijk ook en vooral hoe een dag voor uw kindje eruit gaat zien. Maak direct een afspraak of neem contact op met onze kinderopvang. Ook kunt u een informatiepakket aanvragen als u zich nog aan het oriënteren bent.

PLAATSING & VOORRANG

Of er direct plek is verschilt per locatie. Daarom raden we aan uw kind zo snel mogelijk aan te melden. Zo heeft u een grotere kans dat uw kind straks daadwerkelijk bij ons terecht kan. Soms komt uw aanmelding op een wachtlijst. Zodra wij u een plaats voor de gewenste opvangdagen kunnen aanbieden (of een deel daarvan), nemen wij contact met u op.

Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden voorrangscriteria:

 • Uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen van een geplaatste kind
 • Tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin
 • Kinderen die van dagopvang naar buitenschoolse opvang doorstromen
 • Aanmeldingen voor twee of meer dagen opvang per week hebben voorrang op aanmeldingen voor slechts één dag per week. 
 • Aanmeldingen voor hele dagopvang en schooltijdenopvang hebben voorrang op aanmeldingen voor halve dagopvang.
 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor. Zonder medewerkers kunnen we nu eenmaal geen kinderen opvangen.

DAGPROGRAMMA VAN DE BOEFJES

Het binnenkomen
De kinderen worden voor 09.00 uur (andere tijden in overleg) gebracht. Ouders en pedagogisch medewerkster kunnen even een praatje maken terwijl de kinderen spelen onder begeleiding in de speelhoeken of op schoot zitten. Bij het afscheid nemen wordt er altijd even geknuffeld en hebben de kinderen de gelegenheid om te zwaaien bij het raam.

Fruit eten en thee drinken
Om 08.50 uur gaan de kinderen aan tafel en het fruit wordt aan tafel geschild. Het fruitliedje wordt gezongen en om 09.00 uur wordt er fruit gegeten met een vork van een groot bord af. De baby’s krijgen een fruithapje van vers fruit. Bij het fruit eten wordt er thee gedronken. Na het eten en drinken worden de dagkaarten gedaan, liedjes gezongen, geteld en de kleuren en vormen worden benoemd. Uiteraard wordt er rekening gehouden met wat de baby thuis gewend is te eten en drinken en ook het tijdstip.
Na het eten krijgen de kinderen een nat washandje en wordt spelenderwijs het gezicht schoon gemaakt en zingen we het washandliedje. Om 07:15 en 09:15 uur worden de baby’s en de kinderen die er vanaf 05:00 en 07:00 uur zijn verschoond en gaan de baby’s naar bed.