Flexibel kinderdagverblijf in Den Haag

Kinderdagverblijf Kids4Life is een professioneel en flexibel kinderdagverblijf in Den Haag voor flexibele kinderopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met 1 verticale groep, waar plaats is voor maximaal 16 kinderen. Bij onze flexibele opvang in Den Haag kunnen kinderen terecht vanaf 8 weken tot 4 jaar. Uw kind mag ook nog 2 maanden blijven wanneer hij of zij 4 jaar is geworden en het nog 2 maanden duurt voordat hij of zij naar school gaat. We bieden een verantwoorde, flexibele kinderopvang in een huiselijke opvang in Den Haag, waarin kinderen zich op hun eigen manier
en in het eigen tempo ontwikkelen. Het karakteristieke pand van ons flexibel kinderdagverblijf ligt aan de Speelzijde in Bouwlust, Den Haag, op loopafstand van tram 9 en bus 25.

Kom langs bij Kinderdagverblijf Kids4Life

Flexibel en incidenteel kinderdagverblijf in Den Haag

Wie een wisselend werkrooster heeft, is op zoek naar een flexibele en kwalitatieve opvang in Den Haag. Wij zijn flexibel en passen ons kinderdagverblijf aan uw situatie aan. Op doordeweekse dagen, tijdens kantoortijden en op onregelmatige tijden bieden we maximale flexibele kinderopvang in Den Haag voor u en uw kind. Dit aanbod is af te nemen bij voldoende aanmeldingen.


Als u incidenteel een extra dag kinderopvang nodig heeft, kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag doen bij de pedagogisch medewerkers van de groep. Toekenning van de aanvraag vindt plaats indien er plaats is op de gewenste dagen of dagdelen. Voor deze aanvraag dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat via de administratie of via de groep te verkrijgen is. De kosten van incidentele opvang komen overeen met de reguliere prijzen. De flexibele opvang in Den Haag kost dan € 84,26 voor een hele dag. De kosten van incidentele opvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit geeft u achteraf op bij de Belastingdienst.

bso

Praktische informatie over onze flexibele opvang in Den Haag

WIJZIGING VAN OPVANGDAGEN

Als u structureel van opvangdagen wilt wisselen of een extra dag wilt aanvragen, is hiervoor een formulier beschikbaar bij de groep of bij de administratie. Aan de hand van de planning wordt binnen een aantal werkdagen bezien of dit al dan niet mogelijk is en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

OPZEGTERMIJN

De overeenkomst kan zowel door de ouder(s)/verzorger(s) als door ons schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Wij bevestigen de opzegging schriftelijk. Bij opzeggen van opvangdagen is de opzegtermijn van 1 maand van toepassing met bijbehorende kinderopvangkosten. Indien u de flexibele kinderopvang in Den Haag later wil starten dan afgesproken of geheel wilt annuleren, bent u gebonden aan 1 maand opzegtermijn. 


Dit betekent dat als men korter dan een maand voor de aanvang van de opvang annuleert, men de opvangkosten over de niet af te nemen opvang gedurende deze ene maand verschuldigd is als annuleringskosten. Deze annuleringskosten dienen als reserveringskosten omdat de periode tussen opzegging en plaatsing onvoldoende is om tijdig een ander kind te plaatsen. Kinderen onder de 4 jaar kunnen niet geplaatst worden voor een kortere duur dan
3 maanden. Een inschrijving (begindatum) kan ingaan op de 1e of de 15e van de maand en eindigt op de 16e of laatste dag van de maand. Gewichtige redenen om deze annuleringskosten te laten vervallen zijn: ziekte van het op te vangen kind op basis van medische gronden en ontslag op staande voet van de ouder/verzorger mits direct het salaris wordt stopgezet. Voor beide redenen ligt de bewijslast bij de ouder/verzorger.

BETALING VAN KINDEROPVANG

De jaarprijs van de kosten van de kinderopvang worden in twaalf gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Rond de 23e van de voorgaande maand ontvangt u van ons een factuur. De betaling moet maandelijks worden overgemaakt op het onderstaande rekeningnummer.

Bankgegevens :

 • NL49 ABNA 055 8342736
 • Kinderdagverblijf Kids4Life
 • Speelzijde 6
 • 2543 XZ Den Haag

Wanneer betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien de klant na herhaalde herinnering in gebreke blijft, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant. Indien de klant na 2 maanden in gebreke blijft om de betaling na te komen, is de organisatie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, waardoor de opvang eindigt. Er vindt geen
verrekening plaats wanneer tijdelijk geen gebruik wordt gemaakt van de flexibele opvang in Den Haag. Bij ziekenhuisopname langer dan een maand wordt het wel verrekend.

WIJZIGING TARIEVEN

Wij zijn gerechtigd prijswijzigingen vast te stellen. Een dergelijke aanpassing zal ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk worden meegedeeld. Jaarlijks zal het tarief kinderopvang per elke 1e van januari omhoog gaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KINDEROPVANG

Wij houden ons aan de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, BOINK, Mo-groep en Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang. Deze voorwaarden worden samen met de (plaatsing)offerte van kinderopvang verstrekt.

BEËINDIGING OVEREENKOMST TOT PLAATSING

De overeenkomst voor flexibele kinderopvang bij het kinderdagverblijf in Den Haag eindigt in ieder geval op de 4e verjaardag van het kind. Men hoeft dit niet schriftelijk op te zeggen.

W.K.-JAAROPGAVE

In het begin van het jaar overhandigen wij aan de ouders een

jaaropgave van het totaal aan afgenomen kinderopvang gedurende het voorgaande jaar. In dit bedrag is ook incidentele opvang begrepen. In het voorjaar dient u bij de Belastingdienst opgave te doen van de definitieve cijfers van de betaalde kosten, werkgeversbijdrage en toetsingsinkomen. Zo nodig vindt vervolgens een eventuele verrekening door de Belastingdienst plaats.

KENNISMAKEN MET HET KINDERDAGVERBLIJF

Na plaatsing zal een uitgebreid kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de leidsters en ouders van het kind. Er wordt wederzijds
kennisgemaakt. De leidster informeert naar de ontwikkeling, gewoontes en eigenheden van het kind. U wordt uitgebreid geïnformeerd over de groep waar het kind terecht zal komen. Gevraagd zal onder meer worden naar uw telefoonnummer,
huisarts, inentingspapieren en ziekenfondsnummer. Ook vragen over het kind zelf, bijvoorbeeld de eet- en slaapgewoontes, het favoriete speelgoed en allergieën komen ter sprake.

MEEDRAAIEN OP DE GROEP

Wilt u een keertje samen met uw kind langskomen en langzaam
wennen aan de groep? Er zijn 3 wendagen:

 • Op de eerste dag, de wendag, komen ouder en kind samen op de groep en blijven van 09.00 uur tot 11.00 uur. Het kind kan alvast rondkijken en de ouder heeft een gesprekje met de leidster. De ouder ziet waar het kind terechtkomt, proeft de sfeer en ziet hoe het eraan toegaat.
 • De 2e wendag begint om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur. De
  ouder neemt om 10.00 uur afscheid zodat het kind 2 uurtjes alleen op de groep kan doorbrengen.
 • Op de 3ewendag komt het kind om 9.00 uur en blijft hij of zij tot 14.00 uur

HET RITME VAN THUIS

Op ons flexibel kinderdagverblijf in Den Haag houden we, net als thuis, het ritme van uw baby aan. Eten, slapen en verschonen op het moment dat uw baby daar aan toe is. Met het ouder worden, gaan we gelijk over op het ritme van peuters. De kinderen hebben dan vaste momenten op de dag waarop ze gezamenlijk eten, slapen en spelen. Aan onze inrichting besteden we de grootst mogelijke zorg. Er zijn knusse plekjes met verantwoord speelgoed, bedjes om
rustig te slapen en er is altijd een mogelijkheid om lekker buiten te spelen. Veiligheid en comfort staan hierbij hoog in het vaandel.

RONDLEIDING: DE EERSTE INDRUK

De keuze voor ons flexibel kinderdagverblijf in Den Haag gaat natuurlijk niet over 1 nacht ijs. Wilt u zelf eens zien hoe we voor kinderen zorgen, met ze spelen en hoe ze genieten van de aandacht en ontdekkingen? Kom dan vrijblijvend kennis maken en sfeer proeven. Zo kunt u zelf ervaren hoe de allerkleinsten op elkaar reageren en van elkaar leren, maar natuurlijk ook en vooral hoe een dag voor uw kindje eruit gaat zien. Maak een afspraak of neem contact op met onze flexibele kinderopvang in Den Haag. Ook kunt u een
informatiepakket aanvragen als u zich nog aan het oriënteren bent.

PLAATSING & VOORRANG

Of er direct plek is, verschilt per locatie. Daarom raden we aan uw kind zo snel mogelijk aan te melden. Zo heeft u een grotere kans dat uw kind straks daadwerkelijk bij ons terecht kan. Soms komt uw aanmelding op een wachtlijst. Zodra wij u een plaats voor de gewenste opvangdagen kunnen aanbieden (of een deel daarvan), nemen wij contact met u op.


Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen
voor 1 plaats, dan gelden voorrangscriteria:

 • Uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen
  van een geplaatst kind.
 • 2e en eventueel volgende kinderen uit 1 gezin.
 • Kinderen die van de dagopvang naar buitenschoolse opvang doorstromen.
 • Aanmeldingen voor 2 of meer dagen opvang per
  week hebben voorrang op aanmeldingen voor slechts 1 dag per week.
 • Aanmeldingen voor hele dagopvang en schooltijdenopvang hebben voorrang op aanmeldingen voor halve dagopvang.
 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor. Zonder
  medewerkers kunnen we nu eenmaal geen kinderen opvangen.

Het DAGPROGRAMMA VAN DE BOEFJES

Het binnenkomen

De kinderen worden voor 09.00 uur (andere tijden in overleg)
gebracht. Ouders en pedagogisch medewerksters maken een praatje terwijl de kinderen spelen onder begeleiding in de speelhoeken of op schoot zitten. Bij het afscheid wordt er altijd even geknuffeld en hebben de kinderen de gelegenheid om te zwaaien bij het raam.


Fruit eten en thee drinken

Om 08.50 uur gaan de kinderen aan tafel en het fruit wordt aan tafel geschild. Het fruitliedje wordt gezongen en om 09.00 uur wordt er fruit gegeten met een vork van een groot bord. De baby’s krijgen een fruithapje van vers fruit. Bij het fruit eten wordt er thee gedronken. Na het eten en drinken worden de dagkaarten gedaan, liedjes gezongen, geteld en de kleuren en vormen worden benoemd. Uiteraard wordt er rekening gehouden met wat de baby thuis
gewend is te eten en drinken en ook met het tijdstip.

Na het eten krijgen de kinderen een nat washandje en wordt
spelenderwijs het gezicht schoon gemaakt en zingen we het washandliedje. Om 07:15 en 09:15 uur worden de baby’s en de kinderen die er vanaf 05:00 en 07:00 uur zijn, verschoond en gaan de baby’s naar bed.


Maak een afspraak voor een rondleiding

Wij verwelkomen uw kind graag bij onze flexibele opvang in Den Haag, indien u op zoek bent naar een flexibel kinderdagverblijf of een kinderopvang. Wilt u allereerst meer weten over het beleid van onze kinderopvang? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 070 - 308 00 59. U maakt op deze manier ook een afspraak voor een rondleiding.