Het pedagogisch beleid van ons KDV en de BSO in Den Haag

De visie van Kinderdagverblijf Kids4Life is het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving, waarin kinderen aandacht en liefde krijgen, rust ervaren en voldoende ondersteuning en stimulans ontvangen van de leidsters. De missie van Kinderdagverblijf Kids4Life is ervoor zorg dragen dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen, in een vertrouwde omgeving, waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Tevens streven wij naar het aanbieden van voorschoolse educatie VVE. Deze programma’s helpen het kind zich spelenderwijs cognitief te ontwikkelen. Taalstimulatie staat hierin centraal. Deze programma’s zijn de volgende stap naar een nieuw en hoger niveau/fase van de leeftijd van het kind.

Meer informatie over Kinderdagverblijf Kids4Life in Den Haag

Pedagogische visie

Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun sociale omgeving. Deels ligt de loop van de ontwikkeling genetisch vast, maar ouders en pedagogisch medewerkers hebben van begin af aan grote invloed op die ontwikkeling. Ze voeden op en ze leiden de ontwikkeling en het leren in een bepaalde richting. In Kinderdagverblijf Kids4Life komt het kind in een andere omgeving dan thuis. Het kind krijgt te maken met leeftijdgenootjes, andere volwassenen en andere speel- en  ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast wijken regels, gewoontes en gebruiken af van thuis. Het kind leert hoe het is in een groep te leven. De rol van de groepsleiding is hierbij essentieel en bestaat uit het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind. Vanuit een veilige basis kan het kind de wereld om zich heen gaan ontdekken. De groepsleiding is verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen binnen het groepsproces en heeft oog voor het individu van elk kind. Daarbij stelt de groepsleiding heldere regels en schept de voorwaarden waarbinnen de kinderen positieve ervaringen kunnen opdoen en zich optimaal kunnen ontplooien. Hieronder volgt een nadere uitwerking van de pedagogische missie, principes en doelen.

tarieven

ONZE WERKWIJZE EN CONTACT MET DE OUDERS

Kinderdagverblijf Kids4Life probeert kinderen tijdens de opvang zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. De methodiek van Kinderdagverblijf Kids4Life zit vervlochten in het dagelijkse programma. Van belang is het evenwichtig inspelen op de thuissituatie en het contact met de ouders. De dagelijkse contacten heeft u met de leidsters. U wordt op de hoogte gesteld van de ontwikkeling, de belevenissen of bijzonderheden van jouw kind(eren).
Minimaal één keer per jaar zal er een ouderavond plaats vinden. Op deze avond wordt er algemene informatie gegeven over de gang van zaken. Soms is er een gastspreker, soms komen thema’s aan de orde en die gaan over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid of straffen en belonen. Natuurlijk zijn ideeën van ouders welkom.

Verder zal er 1 keer jaarlijks een oudergesprek plaatsvinden door middel van een observatie over de ontwikkeling van uw kind. De betrokken ouders worden ruim van te voren uitgenodigd voor het oudergesprek en krijgen dan ook een vragenlijst mee die ze zelf in mogen vullen. Uiteraard is er altijd gelegenheid om op eigen initiatief een gesprek aan te vragen. Dit is meestal rond februari/maart.

Als uw kind van het kinderdagverblijf afgaat, wordt er een exitgesprek gedaan. Elke dag wordt er gefilmd en foto’s gemaakt van de kinderen op het kinderdagverblijf en die worden direct op de Facebookgroep gezet voor de ouders

van Kinderdagverblijf Kids4Life. Alleen voor de ouders die hun kinderen hebben op Kinderdagverblijf Kids4Life is dit systeem bestemd. Zo kan elke ouder zien en volgen hoe leuk het is bij ons op het kinderdagverblijf en de BSO.

Onze facebookgroep

Om de privacy van u en uw kind te waarborgen, zijn er een aantal regels voor het gebruik van onze Facebookgroep:

  • U wordt pas toegevoegd na het tekenen van het contract waarin u aangeeft dat u graag lid wil worden van onze Facebookgroep.
  • Zodra het kind(eren) het kinderdagverblijf verlaat, verlaat u tevens ook de Facebookgroep om de privacy van elk kind te waarborgen. Dit geldt ook voor personeel en stagiaires.
  • Er mogen geen foto’s gedeeld worden op de eigen tijdlijn. Wel mogen ouders foto’s opslaan om te plaatsen op hun eigen tijdlijn. We proberen regelmatig leuke ditjes en datjes te plaatsen en ouders door middel van deze groep op de hoogte te brengen van alle activiteiten binnen onze organisatie.
  • Het personeel beheert de Facebookgroep en plaatst de foto’s.
  • Een reactie plaatsen onder de foto’s mag altijd.